MOTIE:

Datum: 13 november 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling Programmabegroting 2019-2022

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t.

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 november 2018,

Constaterende dat:

  • Er in de gemeenteraad zeer verschillend wordt gedacht over de financiële keuzes die de komende jaren worden gemaakt en de gevolgen daarvan

Overwegende dat:

  • Deze verschillende inzichten meer kunnen worden geobjectiveerd
  • Het in veel gemeenten zeer gebruikelijk is dat er een financiële stresstest wordt uitgevoerd door een externe partij1)

Verzoekt het College:

  • Een financiële stresstest te laten uitvoeren door een externe partij, bijvoorbeeld een accountant(bureau)
  • Met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de onderzoeksvraag voor de stresstest
  • De gemeenteraad te informeren over de uitkomst van deze financiële stresstest en hierover in gesprek te gaan
  • Dit te dekken vanuit de bedrijfsvoeringsreserve concern

Pieter Krol (ChristenUnie)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

 

1) https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/alle-financiele-risico-s-op-een-a-4-tje.2152607.lynkx