MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat:

  • De gemeente een financieringsopgave heeft ten opzichte van schoolgebouwen;
  • Deze opgave niet alleen in Leiden speelt, maar in alle gemeenten;

Overwegende dat:

  • Het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden;
  • Gemeenten verschillend omgaan met de financiering van schoolgebouwen;
  • Een van de voorbeelden is dat de financiering gedaan wordt via een lening via de onderwijsorganisatie bij de landelijke overheid, of via een eigen bijdrage van de onderwijsorganisaties voor energieneutrale bouw (daar scholen daar zelf profijt van hebben;
  • De Raad de informatievoorziening goed kan gebruiken in de huisvestingsopgave die voor ons ligt;

Verzoekt het College:

  • Te verkennen hoe verschillende gemeenten omgaan met de financiering van hun integrale huisvestingsbeleid, en hierbij ook de VNG te betrekken;
  • Met die informatie verschillende (creatieve) opties in kaart te brengen en te bezien of en zo ja, hoe, die in Leiden toepasbaar zijn;
  • Deze informatie voor te leggen aan de Raad.

Marc Newsome – PvdA
Bo Lemmens – PvdA
Linda Beimer – D66
Famke Güler – PS
Tobias Sandoval Garcia – CDA