MOTIE:

Datum: 16 juni 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Beschouwingen naar aanleiding van de verkiezingen en het daaropvolgende (in)formatieproces en
over het Beleidsakkoord 2022 – 2026

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 juni 2022,

Constaterende dat

  • Het college zich de afgelopen jaren heeft ingespannen om de (digitale) dienstverlening aan burgers te verbeteren;
  • Ook het nieuwe beleidsakkoord 2022-2026 inzet op investeringen in de digitalisering van de dienstverlening;
  • Er een groeiende groep is van burgers met een stapeling van ingewikkelde problemen, voor wie het niet duidelijk is bij welke overheidsloket men met vragen terecht kan.

Overwegende dat

  • Er een groep mensen is die géén weg weet in de digitalisering;
  • Voor veel complexe problemen digitale dienstverlening niet altijd de oplossing is;
  • Onder meer de WRR en de Raad van State het belang van persoonlijk contact in overheidsdienstverlening benadrukken;
  • De Nationale ombudsman een specifieke oproep heeft gedaan voor één overkoepelend hulploket bij gemeenten voor alle overheidsvragen;
  • De Tweede Kamer in 2020 een motie heeft aangenomen om bij gemeenten tot een dergelijk fysiek overheidsloket te komen.

Verzoekt het college om

  • Met een plan te komen om toe te werken naar een overkoepelend overheidsloket op het stadskantoor;
  • Daarbij nadrukkelijk te betrekken dat burgers bij dit fysieke loket terecht kunnen voor al hun hulpvragen aan de verschillende overheidsinstanties.

Pieter Krol – ChristenUnie
Thijs Vos – Partij Sleutelstad