MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

 • er op dit moment een pilot loopt op twee basisscholen met de inzet van gezinsconsulenten;
 • de eerste ervaringen op deze scholen erg positief zijn;
 • het college na de zomer een voorstel aan deze raad gaat voorleggen om ‘Gelijke Kansen’ op de Leidse scholen te bevorderen;
 • deze pilot erg goed past binnen het programma ‘Gelijke Kansen’.

Overwegende dat

 • een gezinsconsulent een verbinder is van leefwerelden en het beter gaat met kinderen als hun leefwerelden met elkaar verbonden zijn én als ouders meeleven met wat er op school gebeurt, maar vooral leren hoe ze dat kunnen;
 • het belangrijk is dat we kinderen ondersteunen die opgroeien in een lastige omgeving;
 • door vroegtijdig problemen in de thuissituatie te signaleren, en daar wat aan te doen, het concept preventief werkt;
 • een gezinsconsulent een belangrijke rol kan spelen bij het bestrijden van armoede onder kinderen en bijdraagt aan gelijke kansen;
 • het zonde is als we nu de pilot zouden stoppen in afwachting van behandeling van het raadsvoorstel ‘Gelijke Kansen’.

Verzoekt het college

 • nu de pilot op de twee scholen voor te zetten en dit te dekken uit de gelden die al gereserveerd zijn vanuit het bestaande programma;
 • daarna te onderzoeken of deze pilot een structureel karakter kan krijgen in het programma ‘Gelijke Kansen’, met een uitbreiding naar meer scholen en een uitbreiding van het aantal uren per school.

Sander van Diepen – D66
Linda Beimer – D66
Thijs Vos – Partij Sleutelstad
Famke Güler – Partij Sleutelstad
Elianne Wijnands – SVL
Malcolm Jones – PvdD
Bo Lemmens – PvdA