MOTIE:

Datum: 8 juni 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Vaststellen stedenbouwkundig plan Humanities Campus

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (10)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA (29)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 juni 2023,

Constaterende dat

  • Er in het Stedenbouwkundig Plan voorgenomen wordt om een derde brug over de Witte Singel aan te leggen;
  • Er op dit moment onderhandelingen plaatsvinden tussen de gemeente en de universiteit over het eigendom, beheer en kostendekking van de brug en de afspraken hierover in een anterieure overeenkomst worden vastgelegd;

Overwegende dat

  • De derde brug primair een esthetische functie heeft, namelijk een betere ‘beleving van de campus’;
  • De gemeente Leiden voor grote financiële uitdagingen staat en het belastinggeld beter aan andere zaken kan worden uitgegeven;

Verzoekt het college

  • Alleen akkoord te gaan met derde brug als de universiteit de kosten voor het aanleggen, beheer en onderhoud van de derde brug volledig voor haar rekening neemt.

Famke Güler – Partij Sleutelstad

Pieter Krol – ChristenUnie