MOTIE:

Datum: 22 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, LP, Joost Bleijie (12)

Tegen: D66, GL, PvdA, SP, CU, Josine Heijnen, Roeland Storm (27)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

Constaterende

  • Dat bij raadsleden en andere burgers in de regio Holland Rijnland de vrees bestaat dat de overheid te snel en zonder goed overleg onomkeerbare besluiten zal nemen inzake de energietransitie

Overwegende

  • Dat inmiddels onlangs het separate besluit is genomen dat dit in elk geval niet mag gebeuren aangaande de omstreden WarmtelinQ+ (voorheen: de warmterotonde) met een restwarmteleiding van Rotterdam naar Leiden
  • Dat namelijk daaromtrent eerst onderzoek, participatie, burgerfora en referenda moeten plaatsvinden over de diverse scenario’s (plan A, plan B enz.)
  • Dat zulks ook ook eensgelijks zou moeten gelden voor de rest van de hele Regionale Energie Strategie, vooral aangaande de lokale initiatieven, coöperaties, diverse vormen van warmte-opwekking (geo-, aqua-, warmte-koude-opslag enz), zonnevelden en windmolens
  • De concepttekst van RES 1.0 nog steeds uitgaat van de WarmtelinQ+ en dat deze voorkeur dus duidelijk zal moeten wijken als “plan A”
  • Dat ook positiever moet worden geschreven over de andere transitiesystemen, waarover in de ontwerptekst nu nogal wat bangmakerijen worden gebezigd waardoor de niet goed ingevoerde lezer op het verkeerde been kan worden gezet
  • Dat de deadlines 2030 en 2050 voor RES 3.0 en 4.0 tezeer gefixeerd zijn. Immers, de innovatieve ontwikkelingen struikelen over elkaar en het kan best zijn dat we over enkele jaren stappen voorzien die misschien wat later (of ook vroeger) liggen dan de deadline maar een veel betere keuze blijken te zijn , cf. de experts.

Verzoekt het college

  • Ervoor zorg te dragen dat, inzake alle aspecten van de energie- en warmtetransitie gelijk, geen onomkeerbare besluiten worden genomen zonder eerst goede dialoog aan de tafels, participatie, burgerfora en referenda te hebben laten plaatsvinden
  • Ervoor zorg te dragen dat de voorkeur voor een warmterotonde met Rotterdamse restwarmte uit de concept-tekst wordt geschrapt
  • Ervoor te zorgen dat de te vast gefixeerde deadlines 2030 en 2050 worden geschrapt als onveranderlijk.

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad