MOTIE:

Datum: 23 april 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdD, SP

Onderwerp: Leiden biodivers en klimaatbestending, samen maken we Leiden groener! Uitvoeringsprogramma 2020-2023

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, ChristenUnie (9)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA (30)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

 • In het ecologisch adviesrapport 23 Leidse locaties met bijzondere natuurhistorische waarden (ook wel ecologische hotspots) worden benoemd *). Het advies daarbij is om deze hotspots aanvullend te beschermen zodat ze bij ruimtelijke ontwikkeling prioriteit krijgen in de
  afwegingskaders;
 • Het college ervoor kiest om dit advies niet over te nemen, maar om het nader uit te werken/ te onderzoeken (categorie 2) **);
 • De wethouder heeft toegezegd om bij de begroting te komen met een planning wanneer de nadere uitwerking/ onderzoek van dit advies en de andere categorie 2-adviezen, uitgevoerd zullen worden ***);

Overwegende dat

 • College en raad nog niet beschikken over volledige informatie zolang deze nadere
  uitwerkingen/ onderzoeken nog niet voltooid zijn;
 • Het kunnen beschikken over volledige informatie essentieel is voor zowel college als raad om geïnformeerde beslissingen en belangenafwegingen te kunnen maken;
 • Uit de casus van het Spoorweghavenpad blijkt dat er al planvorming plaatsvindt over deze ecologische hotspot (zie toelichting), terwijl het nadere uitwerking/ onderzoek naar de ecologische hotspots nog niet voltooid is;

Verzoekt het college

 • Om, hangende de nadere uitwerking/ onderzoeken, geen planvorming, besluitvorming of ingrepen in of bij deze ecologische hotspots toe te staan.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)
Antoine Theeuwen (Socialistische Partij)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:

In het ecologisch adviesrapport voor de gemeente Leiden wordt geadviseerd om de ecologische hotspots extra te beschermen te bieden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze bescherming moet deze hotspots prioriteit geven bij de afwegingskaders voor ruimtelijke ontwikkeling. Het college geeft aan dit advies niet over te willen nemen, maar het eerst nader te willen uitwerken/ te onderzoeken (categorie 2). Wethouder North deed tijdens L&B van 16 april de toezegging om bij de begroting te komen met een planning wanneer de categorie 2 adviezen onderzocht/ uitgewerkt gaan worden.

Het is niet wenselijk om, zolang deze uitwerkingen/ onderzoeken nog niet verricht zijn, al over te gaan tot planvorming of ingrepen in deze ecologische hotspots. Immers, het nadere onderzoek/ uitwerking zou nog informatie kunnen leveren die nodig is om te komen tot een gedegen en geïnformeerde belangenafweging.

Het belang van deze motie willen wij graag illustreren met de casus van de ecologische hotspot Spoorweghavenpad. Uit de inspraakreactie van Bomenbond blijkt dat voor deze ecologisch hotspot al planvorming gaande is om daar een snelfietspad aan te leggen. Ook uit een e-mail van de gemeente aan omwonenden blijkt dit (kan op verzoek toegestuurd worden).

Indieners van deze motie willen dat het college niet tot planvorming over gaat voordat het nadere onderzoek of de nadere uitwerking van het advies is voltooid.

 

*) Zie p22 van het ecologisch advies rapport “Ecologische kansen in de gemeente Leiden. Investeren in een basiskwaliteit natuur”.

**) Zie punt 6 van “Notitie – Reactie van het college op de 31 adviezen die in het ecologisch advies ‘Ecologische kansen in de gemeente Leiden, investeren in een basiskwaliteit natuur’ genoemd worden.

***) Toezegging wethouder North tijdens commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid van 16 april 2020.