MOTIE:

Datum: 12 juli 2018

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2019-2022

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (2)

Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP en ChristenUnie (37)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 12 juli 2018,

Constaterende dat:

 • de bewoners van Stevenshof zich in de steek gelaten voelen, nu de gemeente de €3 miljoen voor inpassingsmaatregelen van de Rijnlandroute t.b.v. de Stevenshof geoormerkte gelden in de algemene middelen heeft laten verdwijnen;
 • de wethouder Financiën daarvoor eind 2017, na hardnekkig speur- en navraagwerk van raadslid
  Jos Olsthoorn, weliswaar excuses heeft aangeboden aan de raad, maar dat er daarna niets mee
  gebeurd is;
 • deze gelden ook niet in de kaderbrief en jaarstukken terug te vinden zijn;
 • de Rijnlandroute langs de zuidrand van genoemde wijk, volgens de betreffende wijkvereniging, van de wijkbewoners een hoge prijs vraagt n.l. :
  • veel geluidshinder
  • grote toename luchtverontreiniging, o.a. fijnstof, in wijk en woningen
  • waardeverlies van woningen

Overwegende dat:

 • het niet meer dan redelijk, eerlijk en noodzakelijk is dat de geoormerkte gelden alsnog worden aangewend voor de inpassingsmaatregelen van de Rijnlandroute;
 • wethouder Leewis onlangs in de commissie LB heeft gezegd te vrezen dat er niet veel meer mogelijk zal zijn, maar dat uit recente besprekingen tussen vertegenwoordigers van de wijk en de provinciale projectleider van de wegaanleg is gebleken dat de, hieronder besproken maatregelen,
  wel degelijk nog kunnen worden ingepast.

Verzoekt het College:

 • te onderzoeken of de oorspronkelijk geoormerkte €3 miljoen alsnog uit de algemene middelen en/of andere potjes kunnen terugkomen en ten volle kunnen worden aangewend voor inpassingsen aanpassingsmaatregelen in en bij de Stevenshof,
 • zo spoedig mogelijk hierover in overleg te treden met de wijkvereniging en de speciale bewonersgroep die met de materie bezig is en research heeft verricht;
 • door het plaatsen van apparaten, in de wijk een permanente fijnstofmeting en een decibelmeting te laten plaatsvinden.
 • te bezien of ook van de oorspronkelijk voor de Oostvlietpolder geoormerkte inpassings-post (eveneens € 3 mln.) nog niet bestede gelden over zijn, voor decibelmetingen (t.b.v. de
  vogelstand), extra bomen en andere ecologische maatregelen.
 • voor de begrotingsbehandeling de raad te informeren over de uitkomsten van deze acties.
Maaren Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting op de motie:

Bij de besproken inpassingsmaatregelen kan zeker nog gedacht worden aan:

 • geluidsabsorberende wanden
 • stil asfalt
 • daarnaast bevelen wij luchtbehandelingsmaatregelen aan voor de huizen in de wijk, zoals isolatie, fijnstoffilters en luchtverversingssystemen