MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  VVD, CDA (9)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (29)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

  • de overlast door zwerfvuil in het afgelopen jaar lijkt te zijn toegenomen;
  • zwerfvuil op straat een grote ergernis is van veel Leidenaars.

Overwegende dat

  • inspanningen van de gemeente (zoals grotere prullenbakken, opruimacties, en grijpknijpers voor actieve bewoners etc.) een bijdrage leveren aan het tegengaan van deze problematiek, maar niet voldoende zijn.
  • team Handhaving meer ruimte lijkt te hebben voor het handhaven op andere thema’s dan de coronamaatregelen;
  • sinds enige tijd ook ‘handhaving in burger’ wordt ingezet in Leiden , bijvoorbeeld bij het tegengaan van overlast door hondenpoep.

Verzoekt het college

  • de komende tijd – naast bestaande maatregelen en inspanningen – vaker en gericht handhaving in burger in te zetten op locaties waar veel overlast is van zwerfvuil;
  • de raad te informeren over de resultaten hiervan.

Maarten de Crom (VVD)
Tom Leest (VVD)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)