MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t.  (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  • in de begroting van 2024 er 11,7 miljoen is gereserveerd om te investeren in de derde fase van het integraal huisvestingsplan (IHP);
  • in het IHP dat twee jaar geleden door de raad is vastgesteld (RV 20.0127) staat dat er voor de derde fase 22,6 miljoen nodig is in 2024;
  • er in hetzelfde IHP 4,8 miljoen is gereserveerd voor een nieuwe school in Leiden Noord (IHP fase I) en 4,8 miljoen voor een nieuwe school in het Morsdistrict (IHP fase II);

Overwegende dat:

  • het door wijzigende bouwplannen en wisselende leerlingenaantallen het niet zeker is dat er in Leiden Noord en het Morsdistrict nu wel nieuwe scholen moet komen;
  • dat de urgentie om te gaan renoveren en te (ver)bouwen op meerdere scholen erg hoog is;
  • het college in december met een brief gaat komen met de stand van zaken van de voortgang van de projecten in fase I en II van het IHP en een gedetailleerde planning van een herwaardering van het beleidsrijke IHP.

Verzoekt het College:

  •  het geld dat is gereserveerd voor de bouw van de twee scholen in Leiden Noord en het Morsdistrict beschikbaar te stellen de reservering voor fase III van het IHP;
  • de bouwplannen voor de nieuwe scholen in Leiden Noord en het Morsdistrict nog niet definitief te schrappen maar in de herijking van het IHP opnieuw te beoordelen.

Sander van Diepen (D66)
Linda Beimer (D66)
Maaike van Vliet (VVD)
Famke Güler (PS)
Tobias Sandoval Garcia (CDA)