MOTIE:

Datum: 8 april 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Visie Stadstuinieren

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (37)

Tegen: SP (1)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2021,

Constaterende dat

 • Het compensatie dossier volkstuinen uiterlijk in 2024 moet zijn afgerond;
 • Het college geen andere mogelijkheid ziet voor de compensatie anders dan binnen de daarvoor door de raad bestemde gronden in de Oostvlietpolder;
 • De raad eerder heeft besloten dat de Oostvlietpolder groen moet blijven;

Overwegende dat

 • Het bestemmingsplan Oostvlietpolder beperkte vormen van bebouwing toestaat;
 • Er in Leiden volkstuinen zijn die grotendeels bebouwd en versteend zijn;
 • Dit niet past bij het beeld van een groene Oostvlietpolder;

Verzoekt het college om

 • Minimaal de volgende uitgangspunten mee te nemen bij de totstandkoming van het het uitvoeringsbesluit:
  • a) Ernaar te streven dat minimaal de helft van de beschikbare 2 hectare zal worden bestemd voor kleine tuinen met een oppervlak van 40 á 60 m2;
  • b) voor deze kleine tuinen is – behalve een kas of gereedschapskist – géén bebouwing toegestaan, zoals tuinhuisjes;
  • c) in de individuele volkstuinen wordt slechts in zeer beperkte mate verharding toegestaan;
  • d) om bebouwing in de volkstuinen tot een minimum te beperken, worden nadere eisen geformuleerd met betrekking tot maximaal bebouwingspercentage en oppervlakte;
 • Hierover overleg te voeren met de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA);
 • De uitgangspunten en afspraken hierover mee te nemen in het huurcontract tussen gemeente Leiden en LBA.

Pieter Krol (ChristenUnie)
Roeland Storm (CDA)
Maarten Kersten (PS)