MOTIE:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2021,

Constaterende dat:

  • In de Bockhorst een grote toename van het aantal bewoners komt, door maximaal 425 woningen te realiseren waar er nu 280 zijn;
  • Er in de buurt grote zorgen leven met betrekking tot het voorzieningenniveau;

Overwegende dat:

  • De toename van het aantal bewoners veel druk zal leggen op bestaande voorzieningen;
  • De te realiseren extra groenvoorzieningen en speelplaatsen gerelateerd aan het aantal nieuwe woningen niet in deze NvU benoemd zijn;

Verzoekt het college:

  • De extra groenvoorzieningen en speelplaatsen gerelateerd aan het aantal nieuwe woningen te kwantificeren en aan te geven waar dit gerealiseerd wordt;
  • Dit bij de bestemmingsplanwijziging aan de raad voor te leggen.

Josine Heijnen (CDA)
Antoine Teeuwen (SP)
Harbert van der Kaap (PvdD)
Martijn Otten (PvdA)
Maarten de Crom (VVD)
Maarten Kersten (PS)
Pieter Krol (CU)