MOTIE:

Datum: 15 december 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Gebiedsvisie Vondelkwartier

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020,

Constaterende dat:

  • Klimaatadaptieve vergroening een belangrijk streven is in de gebiedsvisie Vondelkwartier;
  • Om deze reden binnen elk kavel groen voorzien is, maar de verbinding van dit groen nog niet vastgelegd is;
  • Het overkoepelende Ontwikkelperspectief voor De Mors het verbinden van groenstructuren als doel aanmerkt.

Overwegende dat:

  • Groen waar verbleven en doorheen gewandeld kan worden ook leefbaarheid en ontmoeting kan versterken;
  • Op deze manier in het Vondelkwartier ook huidige bewoners kunnen meeprofiteren van de ontwikkeling van het gebied.

Verzoekt het College:

  • Bij de herinrichting van de openbare ruimte het groen op de verschillende kavels met elkaar te verbinden, zodat ook ecologische verbindingen ontstaan;
  • Hierbij ook eventuele daktuinen zoveel mogelijk openbaar toegankelijk en verbonden met ander groen te maken.

Alex Friso, GroenLinks
Marc Gaulard, D66
Harbert van der Kaap, Partij voor de Dieren
Maarten Kersten, Partij Sleutelstad
Pieter Krol, ChristenUnie