MOTIE:

Datum: 12 oktober 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Bestemmingsplan Morspoortgebied

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, D66, PvdD (18)

Tegen: GL, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (21)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 oktober 2023,

Constaterende dat:

  • er een maatschappelijke behoefte bestaat om het huidige sociaal pension uit te breiden;
  • in deze behoefte wordt voorzien omdat op basis van dit bestemmingsplan het sociaal pension uitgebreid kan worden van 35 naar maximaal 50 wooneenheden;
  • er door bewoners en ondernemers in onder meer Transvaal en stationsgebied al jaren serieuze overlast wordt ervaren van het huidige sociaal pension.

Overwegende dat:

  • huidige maatregelen, zoals een klankbordgroep, afspraken met stichting De Binnenvest en een outreach medewerker, in de huidige situatie helaas al tekort schieten;
  • verzoeken vanuit bewoners om een onafhankelijk veiligheidsonderzoek naar de uitbreiding van het sociaal pension zijn afgewezen;
  • draagvlak bij omwonenden en ondernemers van groot belang is om de uitbreiding en benodigde opvang van een groter aantal cliënten in het sociaal pension te laten slagen.

Verzoekt het college:

  • een extra inspanning te verrichten om samen met betrokken partijen de overlast als gevolg van de uitbreiding van het sociaal pension te monitoren en te beperken;
  • in afstemming met bewoners en ondernemers, op basis van een risico-analyse en voorafgaand aan de uitbreiding van het sociaal pension een plan van aanpak op te stellen met concrete afspraken over monitoring en aanpak van deze overlast;
  • de raad te informeren over gemaakte afspraken.

Tom Leest (VVD)

Thijs Vos (Partij Sleutelstad)

Antje Jordan (D66)