MOTIE:

Datum: 27 januari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (15)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD (23)

De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022,

Constaterende dat:

 • Toeristische verhuur mooie kansen biedt voor de Leidse economie, maar dit wel binnen de perken moet blijven;
 • Het op dit moment in Leiden niet toegestaan is om je woning te verhuren aan toeristen (uitgezonderd bed & breakfast);
 • Dit verbod niet is gehandhaafd en hiermee is gewacht tot nieuw beleid;
 • Op dit moment meer dan 300 woningen voor de toeristische verhuur worden aangeboden, vaak (semi)permanent;
 • Het college van B&W het voorstel doet om de toeristische verhuur van woonruimte te verruimen tot maximaal 30 dagen per jaar;
 • Het college aangeeft deze termijn van 30 dagen niet te zullen monitoren, maar alleen te zullen optreden als er sprake is van overlast;
 • Daarbij de benodigde inzet van toezichthouders op dit moment nog niet is geregeld en onzeker is of dit gaat gebeuren;

Overwegende dat:

 • Toeristische verhuur van woonruimte overlast geeft voor Leidse wijken als deze verhuur in de praktijk een (semi)permanent karakter heeft;
 • Woningen niet beschikbaar voor Leidenaren zijn als in de praktijk de toeristische verhuur een (semi)permanent heeft;
 • Adequate monitoring en handhaving noodzakelijk is om Leidenaren te beschermen tegen overlast;
 • Deze handhaving grotendeels op een digitale wijze kan plaatsvinden, waarbij zoals in andere steden aan de hand van software het aanbod op platforms permanent wordt gemonitord;

Verzoekt het College:

 • Met een voorstel te komen hoe de verruiming van de toeristische verhuur van woonruimte op een adequate wijze gaat worden gehandhaafd, onder andere door de inzet van digitale middelen, en hierover de raad te informeren;

Joost Bleijie/Josine Heijnen – CDA
Alyssa Voorwald – VVD
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Toelichting
Op dit moment zitten er in de regio Holland Rijnland tenminste 419 kinderen thuis, waarvan 145 kinderen vallen onder de categorie ‘geoorloofd verzuim’. Daarnaast zijn er tenminste 185 kinderen die een vrijstelling hebben gekregen op basis van lichamelijke en/of psychische gronden. Dit staat vermeld in het jaarverslag van RBL Holland Rijnland 2020-2021. Hieruit blijkt dat er niet wordt voldaan aan de zorgplicht voor deze kinderen en dat er dus sprake is van een crisis, omdat de ontwikkeling van deze kinderen vanzelfsprekend in gevaar komt. PS en SP zijn van mening dat een budgetplafond nooit een geldig excuus mag zijn om een kind zomaar thuis te laten zitten. Ook uit antwoorden op kamervragen van het lid De Hoop (PvdA) blijkt dat een budgetplafond nooit een reden kan zijn om een kind thuis te laten zitten. Als vastgesteld is dat een kind hulp nodig heeft zal de gemeente een uitzondering moeten maken op het budgetplafond bij betreffende aanbieder in de regio.

*) RBL Holland Rijnland jaarverslag 2020-2021 (rbl-hollandrijnland.nl)
**) Antwoorden op vragen over verdubbeling aantal thuiszitters | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
***) Antwoord op vooraf gestelde vragen van PS bij Verordening Jeugdhulp t_b_v_ OS 7-12 (notubiz.nl)