MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad,  GL, PvdA, CDA, SP, CU, LP (20)

Tegen: D66, VVD, PvdD (18)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021

Constaterende dat

 • Een deel van de kinderen en jongeren tijdens corona een leerachterstand heeft opgelopen;
 • Leerlingen die al een achterstand hadden tijdens corona nog harder achteruit zijn gedaan dan andere leerlingen;
 • Deze leerlingen vooral op onderwijskansenscholen zitten;
 • Goede leraren een belangrijke rol spelen bij het wegwerken van deze leerachterstanden.

Overwegende dat

 • Het lerarentekort (ook) in de Leidse regio een punt van zorg is. Schoolbesturen in de Leidse regio hebben op dit moment nog niet alle vacatures kunnen vervullen;
 • In het kader van de Leidse Educatieve Agenda diverse goede maatregelen worden genomen om het lerarentekort regionaal terug te dringen, maar dat de inzet op wat de Leidse regio aantrekkelijk maakt voor (toekomstige) leraren verder kan worden vergroot;
 • Lesgeven aan een klas met veel kinderen met een achterstand iets extra’s vraagt van leraren, waar ook iets tegenover mag staan;
 • Het wenselijk is om – net als in diverse andere regio’s – ook in de Leidse regio te verkennen welke initiatieven een positief effect kunnen hebben.

Verzoekt het college

 • Bij het aanpakken van het lerarentekort extra maatregelen te nemen voor het aantrekken van leraren op onderwijskansenscholen;
 • Daartoe – in aanvulling op de lopende maatregelen – te gaan verkennen wat werken op een onderwijskansenschool in de Leidse regio aantrekkelijk maakt voor leraren, door o.a. gesprekken te voeren met docenten binnen en buiten de Leidse regio, studenten op de lerarenopleiding en jongeren op het voortgezet onderwijs;
 • Bij de verkenning verschillende typen maatregelen te betrekken, zoals ‘extra handen’ in de klas, extra opleidingsmogelijkheden (bijv. aan de universiteit Leiden) en een financiële bonus;
 • De verkenning mee te nemen in de regionale aanpak (in het kader van de Leidse Educatieve Agenda) om het lerarentekort terug te dringen en de eventuele extra kosten te financieren uit de middelen die beschikbaar komen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs;
 • De Raad in het eerste kwartaal van 2022 te informeren over de uitkomsten van deze verkenning.

Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Suzanne van der Jagt (PvdA)
Rembrandt Rowaan (GL)
Roeland Storm (CDA)
Anandkoemar Jitan (LP)
Maarten Kersten (PS)
Ries van Walraven (SP)
Pieter Krol (CU)