MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t.  (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  • De definitie van de grens voor ‘betaalbare koopwoningen’ gekoppeld is aan de NHG-grens1)
  • De NHG-grens in 2023 gaat stijgen van €355.000 naar €405.000

Overwegende dat:

  • Een stijging van €50.000 een forse stijging is, en een grens van €405.000 niet meer te definieren valt als ‘betaalbaar’
  • Huishoudens ook vanwege de gestegen rente minder kunnen lenen, en inkomens het afgelopen jaar minder hard zijn gestegen t.o.v. de NHG-grens
  • Ook het kabinet de grens voor betaalbare koopwoningen gaat loskoppelen van de NHG-grens2)
  • We de komende jaren als doel hebben om betaalbare koopwoningen te bouwen in Leiden, en deze ook echt betaalbaar moeten blijven

Verzoekt het College:

  • De grens van betaalbaarheid – voor i.i.g. de komende raadsperiode – te herdefiniëren voor betaalbare koopwoningen in overleg met de regio, en daarbij in acht te nemen wat het Rijk hierover vastlegt
  • Daarbij in ieder geval te streven naar een grens onder de NHG-grens voor 2023, óf de NHG-grens volledig los te laten
  • Daarbij rekening te houden met de gestegen rente en dalend koopkracht
  • De Raad hierover uiterlijk voor de 1e Voortgangsrapportage 2023 te informeren

Rembrandt Rowaan (GroenLinks)
Ahmet Kargin (GroenLinks)
Mitchell Wiegand Bruss (SVL)
Martijn Otten(PvdA)
Thijs Vos (PS)