MOTIE:

Datum: 22 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord deeltraject Plesmanlaan

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

Constaterende dat

  • Het Piet Paaltjenspad zich bevindt op grond in eigendom van het LUMC
  • Het Piet Paaltjenspad op dit moment gesloten is voor (fiets)verkeer ten gevolge van werkzaamheden
  • Het niet bekend is hoe lang de sluiting zal duren

Overwegende dat

  • De fietsroute over het Piet Paaltjenspad geliefd is en de sluiting – hoewel begrepen wordt in het kader van de werkzaamheden – door de vele (dagelijkse) gebruikers betreurd wordt
  • Bij het UB Plesmanlaan als onderdeel van de LRN, het fietsverkeer in hoge mate gefaciliteerd wordt waarbij veilige doorstroming een voornaam punt is
  • Bij dit UB het kunnen gebruiken van het Piet Paaltjenspad door fietsverkeer heel gewenst is
  • De gemeente Leiden gewend is, onder andere in Samen maken we de Stad, om met alle soorten Stadspartners in goed overleg afspraken te maken op het gebied van bereikbaarheid, met respect voor de eigendomsverhouding

Verzoekt het college om

  • Op zo kort mogelijke termijn met het LUMC in gesprek te gaan en in gezamenlijk overleg te bekijken op welke wijze èn termijn het Piet Paaltjenspad bij voortduring opengesteld kan worden ten behoeve van het fietsverkeer
  • En de Raad over de voortgang en de uitkomst van deze gesprekken te informeren, in ieder geval bij het agenderen van het bestemmingsplan Plesmanlaan LRN.

Francien Zeggelt (D66)
Maarten Kersten (PS)
Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Emma van Bree (GL)