MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SvL, Van der Veer, SP, CU (24)

Tegen: D66, VVD, SvL, Sandoval Garcia (14)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat:

  • Windhinder een veelvoorkomend bezwaar is dat genoemd wordt bij bouwplannen met hoogbouw;
  • Hoogbouw een steeds belangrijker onderdeel vormt van stedelijke ontwikkeling;
  • Windhinder voor gevaarlijke situaties kan zorgen, die verder kunnen gaan dan hinderlijk;

Overwegende dat:

  • Windhinderonderzoeken achteraf niet getoetst worden aan de praktijksituatie;
  • Een wandeling over het Bètaplein en langs de Ananas bij een lichte bries een hele opgave blijkt te zijn;

Verzoekt het college:

  • Een eerder uitgevoerd windhinderonderzoek, bijvoorbeeld die voor de Ananas en het Bètaplein, te vergelijken met de werkelijke situatie zodat de uitkomsten van windhinderonderzoeken getoetst worden aan de uiteindelijke situatie;
  • De raad over de uitkomst hiervan te informeren.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren