MOTIE:

Datum: 15 december 2020

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Gebiedsvisie Vondelkwartier

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP (4)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU, LP (35)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020,

Constaterende dat:

  • In de gebiedsvisie Vondelkwartier, onderdeel van het gebiedsontwikkelingsplan Mors, hoogbouw tot 70 meter wordt gepland op de locatie Motorhuis
  • De bewoners van de wijk zich tijdens participatiemomenten, inclusief enquêtes en ontwikkelen alternatieve plannen, massaal hebben uitgesproken tegen die hoogte, maar 50 meter acceptabel zouden vinden omdat dat aansluit bij de hoogtes van Heerema en het aanpalende stationsgebied
  • Diezelfde bewoners de wens hebben uitgesproken dat verdere hoogbouw liefst zover mogelijk van de bestaande bouw in de wijk moet worden gepland

Overwegende dat:

  • Dit dus de facto alleen maar kan langs de oever van de Rijn, op het toekomstige voormalige Wernink-industrieterrein waar woningbouw is gepland met kleine hoogteaccenten tot ongeveer 25 meter, van de rest van de Mors-bebouwing gescheiden door wegen, groen en een hoog en breed spoorwegtalud
  • Dat (áls het al ergens in Leiden makkelijk kan) dit daar best hoger kan, oplopend van 25 meter aan de spoorzijde tot 50 of 70 meter langs de Rijn-oever ,
  • Dat dit Werninkterrein weliswaar deel uitmaakt van het binnenkort nog als gebiedsvisie te behandelen GOP de Mors, maar dat de raad met het oog hierop en op de nu te honoreren wensen van het Vondelkwartier toch nu alvast zou kunnen besluiten of de wens uitspreken tot een soort ruil tussen hoogteaccenten op de Motorhuislocatie en op de Werninklocatie

Spreekt uit dat:

  • De hoogbouw op de Motorhuislocatie niet hoger mag worden dan ca. 50 meter
  • Het daardoor verminderde aantal woningen niet zal worden gezocht in vervanging door hetzelfde bouwvolume ter plaatse, dus breder en ten koste gaand van groen,
  • maar door, oplopend vanaf het spoor wat hogere woontorens mogelijk te maken op het Werninkterrein, aan de verst van de huidige Morsbebouwing gelegen locaties, n.l. op de Rijnoever

Partij Sleutelstad
Maarten Kersten