MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdA, PvdD, SvL, SP, CU (19)

Tegen: GL, D66, CDA (18)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat:

  • er inzake het isolatieoffensief een bedrag ter hoogte van 900.000 euro onbesteed is gebleven;

Overwegende dat:

  • er een grote urgentie is om in de stad werk te maken van de energietransitie, in het bijzonder door te isoleren;
  • er bij de gemeenteraad diverse ideeën zijn aangaande een gedeelte van deze gelden;

Verzoekt het college

  • een plan te ontwikkelen waarin het zo goed mogelijk lukt om de gelden die bestemd zijn voor het isolatieoffensief uit te geven binnen de van tevoren vastgelegde tijd;
  • de Gemeenteraad vroegtijdig te informeren als dit onverhoopt niet lukt.

Pieter Krol – ChristenUnie
Thomas van Halm – SP
Mitchell Wiegand Bruss – SVL
Thijs Vos – PS