MOTIE:

Datum: 22 juni 2021

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

Constaterende dat

  • Er elk kwartaal een informeel overleg plaatsvindt over de energie- en warmtetransitie met stakeholders, onder andere buurt- en energiecoöperaties, warmtebedrijven en milieuorganisaties
  • Huurdersorganisaties en vertegenwoordigers van woningeigenaren op dit moment niet worden uitgenodigd voor deze overlegtafels.1)

Overwegende dat

  • Dat huurders en woningeigenaren bij uitstek geconfronteerd worden met de consequenties en dilemma’s die gepaard gaan met de vereiste transformaties in het kader van de energietransitie;
  • De raad bij het Handelingsperspectief Energietransitie heeft uitgesproken dat de (eind)gebruikers van grond en vastgoed altijd voor participatie worden uitgenodigd.

Verzoekt het college:

  • Ervoor te zorgen dat huurdersorganisaties en vertegenwoordigers van eigenaren van een eigen woning2) voortaan worden uitgenodigd bij de energietransitie- en warmtetafels.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Maarten de Crom – VVD

 

1) Beantwoording technische vragen Partij Sleutelstad bij RES 1.0
2) Bijvoorbeeld in de vorm van Verenigingen van Eigenaren of via Vereniging Eigen Huis