MOTIE:

Datum: 21 december 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen Verordening Jeugdhulp gemeente Leiden 2022

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, LP, Josine Heijnen (9)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, Joost Bleijie & Roeland Storm, CU (30)

De Raad, bijeen op 21 december 2021,

Constaterende dat

  • Ondanks de vereende krachten van de commissie Onderwijs en Samenleving (brief 18 april 2019) de gemeente Leiden weigert hulp te bieden aan thuiszitters (*);
  • Dat er in de regio Holland Rijnland 419 kinderen thuis zitten;
  • Dat er kamervragen hierover zijn gesteld en beantwoord (**);
  • Dat budgetplafonds de ontwikkeling van kinderen in gevaar brengen;

Overwegende dat

  • Ieder kind in Nederland recht heeft op passend onderwijs en dus, indien nodig, maatwerk;
  • Het kind centraal moet staan, en niet het onderwijssysteem of budgetplafonds bij aanbieders;
  • Het college aangeeft dat niet elk kind dat thuiszit onder het criterium “crisis” valt;

Verzoekt het college

  • De criteria (***) voor het maken van een uitzondering op de budgetplafonds van aanbieders aan te passen, zodanig dat zodra een kind thuis zit dit als een crisis wordt verstaan en er dus een (financiële) uitzondering gemaakt kan worden.

Maarten Kersten (PS)
Ries van Walraven (SP)

Toelichting
Op dit moment zitten er in de regio Holland Rijnland tenminste 419 kinderen thuis, waarvan 145 kinderen vallen onder de categorie ‘geoorloofd verzuim’. Daarnaast zijn er tenminste 185 kinderen die een vrijstelling hebben gekregen op basis van lichamelijke en/of psychische gronden. Dit staat vermeld in het jaarverslag van RBL Holland Rijnland 2020-2021. Hieruit blijkt dat er niet wordt voldaan aan de zorgplicht voor deze kinderen en dat er dus sprake is van een crisis, omdat de ontwikkeling van deze kinderen vanzelfsprekend in gevaar komt. PS en SP zijn van mening dat een budgetplafond nooit een geldig excuus mag zijn om een kind zomaar thuis te laten zitten. Ook uit antwoorden op kamervragen van het lid De Hoop (PvdA) blijkt dat een budgetplafond nooit een reden kan zijn om een kind thuis te laten zitten. Als vastgesteld is dat een kind hulp nodig heeft zal de gemeente een uitzondering moeten maken op het budgetplafond bij betreffende aanbieder in de regio.

*) RBL Holland Rijnland jaarverslag 2020-2021 (rbl-hollandrijnland.nl)
**) Antwoorden op vragen over verdubbeling aantal thuiszitters | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
***) Antwoord op vooraf gestelde vragen van PS bij Verordening Jeugdhulp t_b_v_ OS 7-12 (notubiz.nl)