MOTIE:

Datum: 22 december 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, PS, CU (35)

Tegen: n.v.t. (0)

Constaterende dat:

  • bij de 4e technische wijziging programma begroting 2022 voor vele miljoenen aan budget over- en onderbestedingen en budgetoverhevelingen plaatsvinden.
  • in de financiële verordening 2022, artikel 7, lid 4. luidt: “Het college informeert de raad als het verwacht dat de lasten, baten en investeringsuitgaven de geautoriseerde baten, lasten en investeringsuitgaven in het begrotingsjaar met meer dan € 100.000 gaan onder- of overschrijden”.

Overwegende dat:

  • de Raad tijdig geïnformeerd wil worden waarom budget over- of onderbestedingen en budgetoverhevelingen plaatsvinden en de Kaderbrief daarvoor te laat is.
  • uit budget over- of onderbestedingen belangrijke beleidsmatige aanscherpingen geformuleerd kunnen worden.

Verzoekt het college:

  • alle budget over- of onderbestedingen en budgetoverhevelingen groter dan €100.000 bij de opstelling van de 4e technische wijziging programma begroting standaard voor de relevante afzonderlijke Commissies te agenderen

Thomas van Halm (SP)
Maarten de Crom (VVD)
Thijs Vos (PS)

Toelichting:

Zolang parkeren een gesloten systeem is en het doel van de reserve parkeren het bekostingen van (auto en (bak)fiets)parkeervoorzieningen en het egaliseren van exploitatieresultaten is moeten meevallers uit parkeren niet (ad hoc) aan andere zaken worden uitgegeven. Indien men dit toch aan andere zaken (zoals het autoluw maken van de binnenstad) wil uitgeven dan zou de huidige financiële systematiek moeten worden losgelaten en het doel van de reserve moeten worden gewijzigd.