MOTIE:

Datum: 13 november 2018

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Begroting 2019

Status: Ingetrokken (lees verder)

Voor: n.v.t.

Tegen: n.v.t.

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 november 2018,
 
Constaterende dat:

 • de inzet van mediators door (lokale) overheden de laatste jaren toeneemt volgens de beroepsvereniging VMO, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en hoogleraar mediation Dick Allewijn;
 • ad hoc ingehuurde mediators relatief duur zijn;
 • Leiden sinds enkele jaren een informele ambtelijke benadering toepast jegens bezwaarschriftschrijvers (niet zijnde de burgers, die direct, zonder bezwaarprocedure naar de rechter en later Raad van State stappen) en wel door bij de bestreden materie betrokken ambtenaren;
 • dat die natuurlijk door de burger als niet-onafhankelijk worden gezien
 • dit leidt tot slechts 25 à 50 % intrekkingen van bezwaarschriften per jaar door burgerpartijen;
 • er desondanks in 2016 nog € 1.434.191 en in 2017 € 1.500.000 aan proces-, en advocaten-kosten, nog afgezien van de directe ambtelijke kosten en planschadekosten voor procedures met derden, werd uitgegeven.

 
Overwegende dat:

 • de verwachting is dat na aftrek van een salarispost van € 80 à 90.000 per jaar er zeker zo’n € 500.000 tot  1 miljoen kan worden bezuinigd;
 • deze conflictmakelaar door zijn/haar mediation in principe veel conflicten tussen burger en gemeente in de kiem kan smoren;
 • dit in eerste instantie in het belang is van beide partijen. Immers de door beiden extern ingehuurde juridische rechtshulp is gigantisch hoog en dat vele procedures nu langslepend zijn en dat maar weinige zaken niet bemiddelbaar zijn;
 • daarbij het meestal optredende obstruerende psychologische effect van “de hakken in het zand” zetten (en laten zitten) kan worden voorkomen;
 • alle betrokken partijen (burgers, overheid, organisaties) hierbij niet alleen financieel gebaat zijn, maar ook qua energie, planschade, frustraties en tijd. En dus ook de voortgang van projecten daarbij gebaat is.

Verzoekt het college:

 • te onderzoeken of zo spoedig mogelijk, doch liefst begin volgend jaar al, een onafhankelijke gemeentelijke Conflictmakelaar kan worden ingesteld en aangesteld, desnoods tijdelijk of voorlopig ad hoc. Tegelijk en daartoe begeleidend, het door wethouder Dirkse aangeboden gesprekstraject te beginnen tussen de commissie, de wethouder en de afdeling juridische zaken.

 
Maarten Kersten, Partij Sleutelstad