MOTIE:

Datum: 12 juli 2018

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t.

Tegen: n.v.t.

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018

Constaterende dat:

  • diverse gemeenten bij externe conflicten werken met vaste of ad hoc (duur) ingehuurde mediators

Overwegende dat:

  • wij verwachten dat na aftrek van een salarispost van € 80 à 90.000 per jaar er zeker zo’n €1 à 1,3 miljoen kan worden bezuinigd;
  • deze door zijn/haar mediation in principe veel (en alle soorten) conflicten tussen burger en gemeente in de kiem kan smoren;
  • dit in eerste instantie in het belang is van beide partijen,
  • immers de juridische kosten voor beide partijen en directe ambtelijke kosten bij procedures gigantisch zijn en
  • vele procedures nu langslepend zijn en dat maar weinige zaken niet bemiddelbaar zijn;
  • alle betrokken partijen (burgers, overheid, organisaties) hierbij niet alleen financieel gebaat zijn, maar ook qua energie, planschade, frustraties en tijd,
  • bovendien nog steeds geldt “ tijd is geld”.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of zo spoedig mogelijk, doch liefst begin volgend jaar al, een onafhankelijke gemeentelijke Conflictmakelaar kan worden ingesteld en aangesteld

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:

Leiden past sinds enkele jaren een informele ambtelijke benadering toe jegens bezwaarschriftschrijvers (niet zijnde de burgers, die direct, zonder bezwaarprocedure naar de rechter en later Raad van State stappen) en wel door bij de bestreden materie betrokken ambtenaren.

Dit leidt tot 25 à 50 % intrekkingen van bezwaarschriften door burgerpartijen.

Desondanks blijkt uit opgaven die wij van de concernstaf ontvingen, dat in 2016 nog €1,46 miljoen aan proces-, advocaten- en directe ambtelijke kosten voor procedures met derden werd uitgegeven.

Zonder genoemde informele ambtelijke benadering had dit wellicht 2 à 2,5 miljoen kunnen zijn geweest.

Het juiste getal wordt op dit moment voor 2017 op verzoek van ons nog berekend in het ambtelijk apparaat, omdat deze kostenpost niet is opgenomen in de jaarstukken of kaderbrief..

Een hiertoe vrijgestelde ambtenaar zal het enkele dagen tot een week kosten om deze onkosten aan de hand van facturen te totaliseren, maar dat de concernstaf evenwel reeds inschat dat dit bedrag in 2017 en 2018 niet veel zal afwijken van de anderhalf miljoen van 2016.