MOTIE:

Datum: 17 december 2019

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD

Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Watergeuskade

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15)

Tegen: D66, GL. PvdA, PvdD  (24)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019,

Constaterende dat:

 • Er met de komst van het project Watergeuskade meer dan 300 woningen worden gerealiseerd;
 • De komst van meer dan 300 woningen zorgt voor veel extra verkeersbewegingen in en rondom het plangebied.

Overwegende dat:

 • Bij het realiseren van een omvangrijk woningbouwproject als de Watergeuskade er veel wordt gevraagd van aangrenzende wijken;
 • Bewoners in aangrenzende wijken grote zorgen hebben over de toenemende verkeersdrukte.

Verzoekt het college:

 • Bij nog uit te voeren uitgebreider verkeerskundig onderzoek in ieder geval de volgende uitgangspunten mee te nemen:
  • Minimale verkeersdruk aangrenzende wijken;
  • Mogelijkheden om de bereikbaarheid van het plangebied te vergroten, ook wanneer er hiervoor extra infrastructurele investeringen c.q. aanpassingen noodzakelijk zijn;
 • Op basis van de resultaten collegebreed tot acties te komen die de bereikbaarheid van het projectgebied, inclusief aangrenzende wijken, vergroten;
 • De resultaten van het onderzoek en daaruit voortvloeiende acties terug te koppelen aan
  omwonenden en gemeenteraad.

Maarten de Crom (VVD)
Maarten Kersten (PS)