MOTIE:

Datum: 8 april 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Aanbevelingen Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp onderzoeksrapport ‘Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Leiden’

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t.

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2020,

Constaterende dat

 • Dat het duurzaamheidsbeleid en de energietransitie in het bijzonder ingrijpende effecten hebben op de sociaaleconomische positie van burgers;
 • Dat in het evaluatierapport van de rekenkamer (en eerdere evaluaties) niet is meegenomen wat de sociale effecten van het beleid zijn.
 • Het ingewikkeld is om de sociaaleconomische effecten van beleid te meten.

Overwegende dat

 • Dat de urgentie van het veranderende klimaat de komende jaren grote investeringen  vereist;
 • Veel van deze investeringen achter de voordeur zullen plaatsvinden en daardoor direct effect op de leefomgeving van inwoners hebben;
 • Er signalen zijn dat de lasten van de energietransitie onevenredig op burgers met lagere inkomens drukken;[1]
 • Voorkomen dient te worden dat hiermee een sociale tweedeling in de hand wordt gewerkt;
 • De energietransitie kansen biedt om door lokaal eigendom van bijvoorbeeld zonnepanelen nieuwe geldstromen te genereren juist daar waar eerder weinig kansen waren.
 • De raad heeft uitgesproken dat het duurzaamheidsbeleid en de energietransitie betaalbaar, inclusief en rechtvaardig dienen te zijn[2] en dit eveneens een belangrijk onderwerp in het politiek en maatschappelijk debat is;
 • Het daarom van groot belang is dat de raad zicht heeft op de sociale effecten van de energietransitie en het duurzaamheidsbeleid.

Verzoekt het college:

 • Om bij het maken en evalueren van duurzaamheidsbeleid  nadrukkelijk aandacht te besteden aan de sociaaleconomische effecten van het beleid  en te toetsen of het duurzaamheidsbeleid betaalbaar, inclusief en rechtvaardig is. Daarbij onder andere voor zover mogelijk mee te nemen:
  • Bij welke groepen burgers subsidies in het kader van verduurzamen terecht komen;
  • Wat voor effecten lokale maatregelen hebben op de verschillende (inkomens)groepen;
  • Te onderzoeken wat het effect op het besteedbaar inkomen voor alle inkomensgroepen;
  • Te onderzoeken in hoeverre er sprake is van financieringsproblemen bij bepaalde groepen burgers.
 • Bij raadsvoorstellen in het kader van de energietransitie en het duurzaamheidsbeleid kwalitatief en voor zover mogelijk ook kwantitatief te omschrijven wat de sociaaleconomische consequenties zijn van het voorliggende voorstel.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Abdelhaq Jermoumi – PvdA

Antoine Theeuwen – SP

Roeland Storm – CDA


[1] Zie bijvoorbeeld: Ecorys (2019). De financiële gevolgen van de warmtetransitie. Een onderzoek naar de investeringsuitdaging, effecten op energie-betaalbaarheid en het potentieel van (nieuwe) financieringsvormen.

[2] Onder andere door middel van een amendement bij de concept-Regionale Energiestrategie (RES), A200039.14.