MOTIE:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,

Constaterende dat:

  • Bomen in Leiden de biodiversiteit versterken en gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen;
  • Hierdoor bomen belangrijk zijn en onze bescherming verdienen;
  • De ervaring van de afgelopen jaren heeft laten zien dat het huidige bomenbeleid ook enkele onvoorziene nadelen kent, die onbedoeld een negatief effect blijken te hebben op twee grote duurzaamheidsuitdagingen waar Leiden de komende decennia voor staat: klimaatadaptatie en behoud/stimulering van biodiversiteit.

Overwegende dat:

  • Het college voorstelt om de Bomenverordening aan te passen en toekomstbestendig te maken met het doel om waardevolle bomen in Leiden nog beter te kunnen beschermen;
  • Er veel kennis en betrokkenheid vanuit de stad is om hierbij ook een rol te willen spelen;
  • De raad ook nauw betrokken is bij het bereiken van onze duurzaamheidsdoelen: klimaatadaptatie en biodiversiteit;
  • Nieuwe doelen zoals controle van de financiële beheersbaarheid van het bomen- en groenbeheer door efficienter werken, maar ook nieuwe werkprocessen, vragen om controle door de raad.

Verzoekt het college:

  • Jaarlijks aan de raad een document voor te leggen waar verslag wordt gedaan van de uitvoering van het beleid rond bomen in de stad, eventueel samen met de jaarlijkse Groenrapportage.
  • Dit bij voorkeur in een wensen en bedenkingen procedure wordt opgesteld, zodat de Gemeenteraad met het college in gesprek kan gaan en hierbij haar controlerende rol ten aanzien van de het beheer van bomen goed kan uitvoeren.
  • De resultaten van het afgelopen jaar en de gemaakte keuzes in het uitvoeringsprogramma voor het komend jaar hier minimaal onderdeel van laten zijn.

Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Martine van Schaik (PvdD)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Antoine Theeuwen (SP)