MOTIE:

Datum: 3 december 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Regionaal Programma Integrale Aanpak Laaggeletterdheid Holland Rijnland 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (31)

Tegen: GL (8)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 december 2020 Constaterende dat
  • Kinderen van laaggeletterde ouders een groter risico lopen om later zelf laaggeletterd te worden dan kinderen van niet-laaggeletterde ouders;
  • Een groot deel van de laaggeletterden in de regio Holland Rijnland kinderen heeft;
  • Kinderen nog steeds laaggeletterd het onderwijs verlaten.
Overwegende dat
  • Het college inzet op een integrale aanpak waarin laaggeletterdheid niet als geïsoleerd probleem wordt benaderd;
  • De intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid daarom niet mag ontbreken in de integrale aanpak;
  • Het belangrijk is op zo jong mogelijke leeftijd te starten met het tegengaan van laaggeletterdheid;
  • Het aanbod nog niet sluitend lijkt te zijn, omdat niet alle kinderen van laaggeletterde ouder een passend aanbod krijgen en nog steeds kinderen laaggeletterd het onderwijs verlaten;
  • Zowel in het Regionaal Programma Integrale Aanpak Laaggeletterdheid als de Leidse Educatieve Agenda geen maatregelen staan om intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid tegen te gaan.
Verzoekt het college
  • Stevigere maatregelen te nemen om intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid tegen te gaan.1)
  • De Raad bij de eerste voortgangsrapportage 2021 te informeren over de maatregelen die hierop (zullen) worden ingezet.
Suzanne van der Jagt (PvdA) Thomas van Halm (SP) Anandkoemar Jitan ( Leiden Participeert)
Alyssa Voorwald (VVD) Maarten Kersten (PS) Pieter Krol (CU)  

1) Bijvoorbeeld door (1) laaggeletterde ouders allemaal actiever te wijzen op de mogelijke invloed van laaggeletterdheid op hun kinderen en het aanbod dat voor kinderen beschikbaar is en (2) te zorgen voor goede informatieoverdracht tussen partijen, zodat peuterspeelzalen en scholen vanaf dag 1 weten dat mogelijk extra ondersteuning op het gebied van taalvaardigheid nodig is.