MOTIE:

Datum: 22 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

Constaterende dat:

  • De RES een politiek-bestuurlijk document is dat keuzes markeert en een belangrijke richting geeft voor het verder vormgeven van onze energiestrategie;
  • Keuzevrijheid niet nadrukkelijk is genoemd in de RES als belangrijke pijler onder onze energiestrategie.

Overwegende dat:

  • Bewoners zorgen hebben in het hebben en houden van keuzevrijheid inzake de energietransitie;
  • Bewoners keuzevrijheid moeten hebben en houden om (al dan niet samen met buurtbewoners) een eigen afweging te maken voor welke duurzame (energie)oplossingen zij willen gaan1);
  • De Leidse gemeenteraad bij het vaststellen van het ‘Handelingsperspectief gemeente Leiden in de energietransitie’ een amendement heeft aangenomen rekening te houden met keuzevrijheid voor bewoners2) en het belangrijk is dit ook te verankeren in de RES.

Verzoekt het College:

  • Zich hard te maken voor het nadrukkelijker waarborgen van keuzevrijheid in de RES en terug te koppelen aan de gemeenteraad hoe er invulling wordt gegeven aan het waarborgen van keuzevrijheid voor bewoners.

Maarten de Crom (VVD)
Maarten Kersten (PS)

 

1) Het gaat dus bijvoorbeeld om het voorkomen dat bewoners gedwongen worden om aangesloten te worden op een warmtenet, terwijl ze zelf voor een andere duurzame oplossing willen gaan of dat mensen gedwongen worden om hun aansluiting op het gasnet op te geven.
2) Zie ook: A 20.0032.02 VVD Baas over je eigen huis