MOTIE:

Datum: 12 november 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (34)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020,

Constaterende dat

  • Er in de programmabegroting 2021-2024 een taakstelling in het sociaal domein van 2,6 miljoen in 2023 en 4,7 miljoen in 2024 is opgenomen;
  • De grootte van andere programma’s in aanmerking nemende, wordt er relatief veel minder op die programma’s bezuinigd en bespaard dan op die in het Sociaal Domein.

Overwegende dat

  • De taakstelling bovenop de grote bezuinigingen en ingrepen in het sociaal domein in de afgelopen jaren en het ombuigingsvoorstel van 1,7 miljoen in de huidige begroting komt;
  • De bezuinigingen in het sociaal domein juist Leidenaren in kwetsbare situaties en met een kleine beurs zullen raken;
  • Het college in 2021 en 2022 mede daarom zelf ook afziet van extra bijsturingen bovenop het bijsturingsvoorstel dat in de Kaderbrief 2020-2023 is voorgesteld.

Verzoekt het college om

  • Het sociaal domein te ontzien door de taakstelling in het sociaal domein te vervangen door taakstellingen naar rato in de andere programma’s;
  • Binnen dat kader concrete besparingsvoorstellen uit te werken en deze uiterlijk voor te leggen aan de raad bij de behandeling van de kaderbrief 2022.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Thomas van Halm – SP
Pieter Krol – ChristenUnie