MOTIE:

Datum: 22 december 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP (7)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (28)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022,

Constaterende dat:

  • Bij de Programmabegroting 2023-2026 een budget van 14,3 miljoen euro is gereserveerd om prijsstijgingen binnen projecten op te vangen;
  • Claims worden beoordeeld door de kostendeskundige, de Directeur Projectbureau en de concerncontroller en bij akkoord via technische begrotingswijzigingen worden verwerkt;
  • Het college heeft besloten om investeringen die vanuit de riool- en afvalstoffenheffing worden gefinancierd hier bij voorbaat van uitgesloten worden;
  • De motivering hiervoor is dat prijsstijgingen binnen dergelijke investeringen en projecten ook kunnen worden opgevangen door de belastingen te verhogen;

Overwegende dat:

  • Daardoor het verhogen van de riool- en afvalstoffenheffing de enige manier is om prijsstijgingen bij dergelijke projecten op te vangen;
  • De kans op nieuwe lastenverzwaringen daardoor groot is;
  • Dit bovenop de forse lastenverzwaringen van de afgelopen jaren komt;

Spreekt uit dat:

  • Bij prijsstijgingen niet direct de lasten moeten worden verhoogd, maar eerst moet worden gekeken naar alternatieven om deze op te vangen;

Verzoekt het college:

  • Om projecten en investeringen die gefinancierd worden vanuit de riool- en afvalstoffenheffing (zoals het riool / de wijkvervangingen) niet uit te sluiten van het budget waarmee prijsstijgingen worden opgevangen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad
Maarten de Crom – VVD

Toelichting:

Zolang parkeren een gesloten systeem is en het doel van de reserve parkeren het bekostingen van (auto en (bak)fiets)parkeervoorzieningen en het egaliseren van exploitatieresultaten is moeten meevallers uit parkeren niet (ad hoc) aan andere zaken worden uitgegeven. Indien men dit toch aan andere zaken (zoals het autoluw maken van de binnenstad) wil uitgeven dan zou de huidige financiële systematiek moeten worden losgelaten en het doel van de reserve moeten worden gewijzigd.