MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  • De gemeente Leiden een zorgplicht heeft voor het waarborgen van veilige en fatsoenlijke onderwijshuisvesting;
  • Het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs 2019 – 2030 (IHP) invulling geeft aan deze zorgplicht;
  • Dit IHP is opgesteld samen met de schoolbesturen en schoolbesturen daarom gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen aan het IHP;
  • Er voor de derde fase van het IHP nu al een tekort wordt verwacht van 30 miljoen om alle bestaande plannen tot 2030 uit te voeren;
  • De wethouder heeft aangekondigd het bestaande IHP te willen herzien, waarbij de planning wordt aangepast van 2030 naar 2040.

Overwegende dat:

  • Het bestaande IHP nog geen paar jaar oud is en veel schoolgebouwen in de derde fase toen al in slechte of zeer slechte staat verkeerden;
  • Er toen voor is gekozen om het noodzakelijke onderhoud van en de verbeteringen aan een aantal scholen later aan te pakken dan waar de scholen op dat moment rekening mee hielden, waardoor het onderwijs van deze scholen al jaren plaatsvindt in verouderde gebouwen;
  • Het College heeft aangegeven waarschijnlijk pas over twee jaar duidelijkheid te kunnen geven of voldoende budget gevonden kan worden voor de uitvoering van alle in het IHP genoemde noodzakelijke verbeteringen aan bestaande schoolgebouwen, zeker nu er ook rekening moet worden gehouden met stijgende bouwkosten;

Verzoekt het College:

  • Te waarborgen dat de noodzakelijke verbeteringen aan (bestaande) schoolgebouwen die nu zijn opgenomen in de huidige IHP-planning, niet naar achteren worden geschoven in het nieuwe IHP.
  • De Raad in de eerste helft van 2023 te informeren over de mogelijkheden die er zijn om het tekort voor de uitvoering van de plannen voor in ieder geval deze Collegeperiode te dekken, bijvoorbeeld door gevonden incidentele ruimte of door op andere beleidsterreinen te bezuinigen indien deze ruimte niet gevonden kan worden, zodat de Raad samen met het College spoedig duidelijkheid kan geven aan de schoolbesturen.

Maarten de Crom (VVD
Maaike van Vliet (VVD)
Famke Güler (PS)