MOTIE:

Datum: 11 mei 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023

Constaterende dat

  • Er in de asielopvang veel ernstige veiligheidsincidenten plaatsvinden; in het eerste kwartaal van dit jaar gaat het om 2.392 door COA gerapporteerde incidenten variërend van zelfbeschadiging tot (pogingen tot) moord en doodslag;

Overwegende dat

  • Het college in de beantwoording van onze technische vragen heeft aangegeven dat er in Leiden is afgesproken dat wij als raad in principe vier keer per jaar worden geïnformeerd over de asielopvang in Leiden;
  • Het gelet op de veiligheidsproblematiek in AZC’s in het land belangrijk is dat het college de veiligheidsaspecten in deze rapportages meeneemt;

Verzoekt het college

  • Om in de kwartaalrapportages cijfers en achtergronden over veiligheidsincidenten en verloop in de opvang in Leiden op te nemen.

 

Famke Güler – Partij Sleutelstad

Antoine Theeuwen – SP