MOTIE:

Datum: 2 februari 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2023,

Constaterende dat

  • De vermogengrens voor kwijtschelding van de lokale lasten (terecht) wordt verhoogd in dit raadsvoorstel;
  • Weliswaar onduidelijk is hoeveel belastinginkomsten de gemeente zal mislopen, maar dat in ieder geval het aantal Leidenaren dat in aanmerking komt voor kwijtschelding zal toenenemen;
  • De gederfde belastinginkomsten worden verrekend binnen het gesloten systeem van de afvalstoffen- en rioolheffing;[1]
  • In het raadsvoorstel expliciet wordt aangegeven dat de belastingtarieven zullen worden aangepast (lees: zullen worden verhoogd);[2]

Overwegende dat

  • Dit betekent dat andere Leidenaren juist meer afvalstoffen en rioolheffing moeten betalen;
  • Lage en middeninkomens verhoudingsgewijs het grootste deel van hun inkomen kwijt zijn aan deze belastingen;
  • Dit voor Leidenaren met de meest kwetsbare inkomenspositie het hardst uitpakt;

Verzoekt het college

  • De afvalstoffen- en rioolheffing niet te verhogen;
  • Met een andere dekking te komen waarmee de misgelopen belastinginkomsten worden gecompenseerd.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

[1] Zie beantwoording technische vragen Thijs Vos bij verordening, vraag 6.

[2] Zie paragraaf ‘Financiën’ in het raadsvoorstel.