MOTIE:

Datum: 9 november 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (2)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (37)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023,

Constaterende dat:

 • Leiden het één na hoogste OZB niet-woningen-tarief in heel Nederland hanteert;
 • Dit tarief naast bedrijven ook geldt voor maatschappelijke instellingen als buurthuizen en sportaccommodaties;
 • Het sinds 2019 mogelijk is om voor buurthuizen, sportaccommodaties en andere maatschappelijke instellingen het lagere OZB woningen-tarief te hanteren;
 • De BSGR een overzicht heeft van WOZ-objecten die als sportaccommodatie of buurthuis dienen;

Overwegende dat:

 • Buurthuizen en sportclubs een grote maatschappelijke meerwaarde hebben, vaak gerund worden door vrijwilligers en meestal geen winst maken;
 • Zij door het OZB-tarief zich regelmatig blauw betalen aan lokale heffingen;
 • Meerdere gemeentes reeds een lager OZB-tarief hebben ingevoerd voor maatschappelijke instellingen;
 • Een uniform belastingtarief voor alle buurthuizen en sportclubs eerlijker is en mogelijk ook efficiënter;

Verzoekt het college om

 Een voorstel uit te werken om het lager OZB-woningen-tarief te hanteren voor buurthuizen en sportaccommodaties[1] en dit uiterlijk bij de behandeling van de Kaderbrief 2024 aan de raad voor te leggen;

 • Dit voorstel te voorzien met meerdere dekkingsscenario’s om de gederfde kosten op te vangen;
 • Na te gaan of het tarief ook voor andere sociale en algemeen nut beogende instellingen kan worden ingevoerd;
 • Lessen te trekken uit de ervaringen die andere gemeentes hebben met deze systematiek;
 • De kosten van het opstellen van dit raadsvoorstel te dekken uit het budget dat in he verzamelamendement (A.22.0057.01) bij de Programmabegroting 2023-2026 beschikbaar is gesteld voor onderzoekskosten.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad    

 

[1] De keuze voor buurthuizen en sportaccommodaties vloeit voort uit de uitvoerbaarheid. Van deze categorieën beschikt de BSGR reeds van een overzicht.