MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad,  D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

  • In het Beleidsakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de afvalstoffenheffing stapsgewijs verhoogd wordt naar 100% kostendekkendheid in 2022;
  • De verhoging van de afvalstoffenheffing voor Leidenaren een flinke hap uit hun portemonnee is;

Overwegende dat

  • De hoogte van de afvalstoffenheffing lager zal worden indien er minder afval wordt geproduceerd door Leidse huishoudens;
  • Niet alleen het milieu gebaat is bij minder afval, maar ook de portemonnee van de Leidenaar;
  • Het bespreken van de reductie van afval in relatie tot de hoogte van de afvalstoffenheffing wellicht tot nieuwe dan wel andere inzichten leidt dan wanneer alleen over afvalpreventie wordt gesproken;

Verzoekt het college om

  • Nog deze collegeperiode een rondetafelgesprek te organiseren waarbij het college met de raad, burgers, bedrijven en experts in gesprek gaat over manieren waarop we de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt door Leidse huishoudens kunnen verminderen met als doel een verlaging van de afvalstoffenheffing.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad