MOTIE:

Datum: 24 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP  (35)

Tegen: PvdD (2)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering 24 juni 2021,

Constaterende dat:

  • De Nota van Uitgangspunten van LEAD vraagt om heel energieneutraal gebouw;
  • Aan dit uitgangspunt door de ontwikkelaar op verschillende manieren invulling aan wordt gegeven; – Dit leidt tot gebouwen dien aan de eisen voor BENG en verder een EPC scoren van 0,255 respectievelijk 0,318.

Overwegende dat:

  • Voor toekomstbestendige gebouwen alles gedaan moet worden om energieprestatie optimaal te maken;
  • Andere gemeenten ontwikkelaars vragen tot een EPC van 0,2 te komen, hoewel dit een betere prestatie dan de wettelijke norm is;1)
  • Dit in hoogbouw lastiger te bereiken is via opwek op of aan het gebouw, maar mogelijk wel met opwek in de omgeving;
  • Met de projectontwikkelaar van LEAD nog nadere afspraken en overeenkomsten worden gesloten.
  •  

Verzoekt het college:

  • Met de ontwikkelaar te kijken hoe de voor dit type woningbouw ambitieuze bovenwettelijke EPC-score van 0,2 gehaald kan worden, al dan niet strikt formeel passend binnen de berekeningsmethodiek;
  • Hiervoor kansen voor opwek direct in de buurt van het gebouw nadrukkelijk mee te nemen;
  • De Raad te informeren over de voortgang van deze inzet en de uiteindelijke energievoorziening en -prestatie van project LEAD.

Alex Friso (GroenLinks)
Maarten Kersten (PS)

 

1) Zie bijv https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/beng-nieuwe-manier-bouwen/