MOTIE:

Datum: 16 mei 2024

Mede-indiener: Thijs Vos 

Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU, Jordan (26)

Tegen: D66, VVD (9)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024,

Constaterende dat

  • Het college in 2018 de Werkwijzer voor participatie bij bouwinitiatieven heeft vastgesteld;
  • In deze werkwijzer is opgenomen dat de verantwoordelijkheid voor participatie bij private initiatieven ligt;
  • De werkwijzer participatie bij bouwinitiatieven op dit vlak vooralsnog ongewijzigd is;

Overwegende dat

  • Er bij participatie een gelijk speelveld dient te zijn;
  • Dit ook als uitgangspunt is opgenomen in de handreiking;
  • Bij bouwprojecten de participatie wordt uitgevoerd door projectontwikkelaars die zelf een commercieel belang hebben bij het project;
  • Er geen sprake is van een gelijk speelveld als de participatie door een belanghebbende partij wordt georganiseerd;
  • De ervaring is dat participatietrajecten die door de gemeente georganiseerd worden (bijv. wijkvervangingen) in algemene zin beter verlopen dan trajecten die door belanghebbende partijen worden georganiseerd (zoals bouwplannen);       

Verzoekt het college om

  • Te onderzoeken hoe we als gemeente meer regie kunnen krijgen op de participatie bij bouwplannen na de vaststelling van kaderstellende besluiten, in het bijzonder bij wijzigingen van het omgevingsplan;
  • De raad hierover te informeren.

 

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Thomas van Halm – SP