MOTIE:

Datum: 15 december 2020

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Decemberwijziging 2020

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP (4)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU, LP (35)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020,

Constaterende dat:

 • Leiden na een initiatief van de Zoetermeerse gemeenteraad met een groot aantal gemeenten en de VNG een half jaar geleden inzake achterblijvende rijksbijdragen inzake jeugdhulp een gezamenlijk beroep heeft gedaan op het Rijk om vanwege tegenvallende rijksbijdragen na de sociale transitie van enkele jaren geleden , een extra compensatie te mogen ontvangen,
 • nu andere gigantische tegenvallers blijken op te duiken in de Decemberwijziging
 • voor de WMO er een tekort aan eigen bijdrage bleek te zijn van € 0,45 miljoen in 2019, wat via – € 1,05 mln oploopt naar – 1,6 mln Euro per jaar vanaf 2024
 • dit bovenop de bezuinigingstaakstelling van – € 4, 5 Mln in het Sociaal Domein komt
 • dit kennelijk het college heeft overvallen omdat de wethouder vorig jaar nog optimistisch meedeelde, dat daar van de zijde van het rijk compensatie voor zou komen
 • een simpele rekensom leert dat dankzij de meevaller van € 4,3 mln uit de BUIG-gelden het resultaat tijdelijk wel enigszins positief uitvalt, maar dat zulks vanaf 2022/23 lastiger gaat worden, t.g.v. bezuinigingen van 2 mln en een kasschuif van 2,5 mln. en het feit dat Leiden een structureel inkomstenprobleem heeft

Overwegende dat:

 • er een steeds schevere verhouding ontstaat van posten binnen het sociaal domein en de WMO duurder en duurder wordt
 • BZK in haar decembercirculaire over het Gemeentefonds meldt dat de uitkering daaruit gemiddeld gelijk blijft, maar sommige gemeenten iets meer krijgen dan voorgaande jaren, maar dat dit voor Leiden in 2020 maar liefst 3,5 miljoen minder inkomsten betekent , alleen al op deze post. Daar komt het deficit van – €6,15 mln. op de post WMO dus nog bij
 • die tekorten op WMO en Gemeentefonds volgens het college vermoedelijk structureel zullen zijn, een zware teleurstelling na de stevige en goede onderhandelingen die leken te zijn gevoerd
 • de verwachte maar niet gekomen compensatie dus een enorme “komnietsensatie” blijkt te zijn…
 • die compensatie “tot nu toe”, aldus het college, “een enorme tegenvaller blijkt te zijn”
 • het college dit dus kennelijk helemaal niet heeft kunnen zien aankomen
 • er dus iets schort aan de communicatie met het Rijk en de VNG . Het gaat hier om vele miljoenen!
 • het principe “de vervuiler betaalt” hier wel een beetje opgaat nadat enkele jaren geleden alle sociale regelingen door het rijk als oud vuil over de schutting werden gegooid en de gemeenten telkens weer en meer met de verrotte gebakken peren blijven zitten…

Verzoekt het college:

 • nu zelf het initiatief te nemen voor een démarche samen met “collega”-gemeenten en de VNG, om bij het Rijk aan te dringen op een veel grotere compensatie dan het onverwacht schamele bedrag dat nu is of wordt ontvangen

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)