MOTIE:

Datum: 9 november 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (2)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (36)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023,

Constaterende dat:

  • Er in de Programmabegroting 2024-2027 een krediet wordt ingesteld om prijsstijgingen bij woningbouwprojecten op te vangen;

Overwegende dat:

  • Dit krediet op meerdere manieren kan worden ingezet, maar dat in gevallen er direct of indirect Leids belastinggeld wordt geïnvesteerd om woningbouw mogelijk te maken;
  • Als woningbouwprojecten direct of indirect met Leids belastinggeld mogelijk worden gemaakt, het dan niet meer dan logisch is dat deze woningen dan ook naar Leidse woningzoekenden gaan;
  • Het op basis van de Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland mogelijk is om voor hooguit een kwart van de woningvoorraad voorrang te verleden aan woningzoekenden met binding met de eigen gemeente;
  • Leiden hiervan op dit moment nog geen gebruik van maakt;
  • Het met voorrang toewijzen van deze woningen aan Leidse woningzoekenden geen verschil uitmaakt voor de business case van ontwikkelaars;

Verzoekt het college om

  • Bij bouwprojecten waarvoor het krediet prijsstijgingen woningbouw wordt ingezet, voorrang te verlenen aan Leidse woningzoekenden.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad