MOTIE:

Datum: 12 november 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdD, SP,  CU, LP (36)

Tegen: CDA (3)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van donderdag 12 november 2020

Constaterende dat:

  • Dat in diverse gemeenten een speciaal meldpunt of mailadres geopend waar gedupeerde ouders zich kunnen melden voor hulp en ondersteuning vanuit de gemeente1).

Overwegende dat:

  • Ook in Leiden een fors aantal gevallen van gedupeerde ouders door de toeslagenaffaire bekend is;
  • De informatie op het landelijk meldpunt niet specifiek op lokale ondersteuning gericht is;
  • Eén meldpunt voor alle ondersteunende vragen en hulp die de gemeente kan bieden deze gedupeerden sneller kan helpen, bijvoorbeeld op het gebied van schuldenproblematiek, huisvestingsproblemen, opvoedingsondersteuning en/of werk(loosheid).

Verzoekt het college:

  • Om in navolging van andere gemeenten een apart meldpunt in te richten waar gedupeerde ouders terecht kunnen;
  • Dit meldpunt duidelijk op de gemeentelijke website op te nemen en actief te communiceren via de gemeentelijke mediakanalen zoals de stadskrant, het facebooken twitteraccount.

Vahit Köroğlu, D66
Eric Krijgsman, D66
Thomas van Halm, SP
Maarten Kersten, PS