MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34)

Tegen: VVD (5)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

 •  tijdens de begrotingsbehandeling in 2021 voor de gemeentebegroting 2022 er een verzamelamendement is aangenomen;
 • het eerste onderdeel van dit amendement verzocht om “1 jaar gratis sporten voor Leidse-8 jarigen voor een bedrag van € 200.000.” te realiseren;
 • de wethouder tijdens de behandeling in de commissie heeft aangegeven dat dit onderdeel van  het amendement niet is uitgevoerd omdat de hoogte van het bedrag onvoldoende was om de doelstelling te realiseren, hiermee is het totale bedrag nog steeds beschikbaar;
 • dat de gemeente Leiden via het Jeugdsport en Cultuurfonds de contributie en sportmaterialen vergoedt voor kinderen en jongeren tot 140% (sport) en 120% (cultuur) van het sociaal minimum;
 • het Jeugdsportfonds in 2021 en 2022, het maximale uit te betalen bedrag los kon laten, dankzij een extra tijdelijke subsidie van het ministerie van SZW, hiermee kregen kinderen die minder te besteden hadden ook echte keuzevrijheid om de sport te kiezen die bij hun paste;

Overwegende dat:

 •  sport en cultuur voor kinderen en jongeren cruciaal is voor een brede motorische ontwikkeling, de algemene ontwikkeling en een positief effect heeft op emancipatie en integratie;
 • ook wanneer ouders meer dan 140% van het sociaal minimum (€2458,54) verdienen, de contributie van een sportvereniging of culturele vereniging voor één of meerdere kinderen in een gezin een zware kostenpost kan zijn;
 • met de huidige crisis steeds meer ouders van kinderen moeten kiezen of ze de sport of cultuurlessen nog kunnen betalen;

Verzoekt het College:

 • de beschikbare € 200.000 alsnog te investeren in kinderen en jongeren om ze te activeren om te gaan sporten en deel te kunnen nemen aan cultuurlessen;
 • om met de lokale partners uit te vragen hoe Leiden dit geld het beste kan inzetten, door bijvoorbeeld;
  • in 2023 de grens van deelname om gebruik te maken van het fonds op te rekken naar 160% van het sociaal minimum voor zowel sport als cultuur;
  • het maximale bedrag dat het Jeugdsport en cultuurfonds uitbetaalt ook in 2023 los te laten en te vergoeden vanuit de gemeente;
  • sportleiders in te zetten op scholen om samen met verenigingen meer kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten en daarna ook met behulp van het jeugdsportfonds aan verenigingen te kunnen binden;
  • het project de Leidse Sporttuin verder uit te breiden waarbij meer kinderen gebruik kunnen maken van de sportclinics die kinderen vertrouwd maken bij sporten en sportverenigingen.

Sander van Diepen (D66)
Linda Beimer (D66)
Martijn Otten (PvdA)
Famke Güler (PS)
Antoine Theeuwen (SP)
Tobias Sandoval Garcia (CDA)