MOTIE:

Datum: 16 juni 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Beschouwingen naar aanleiding van de verkiezingen en het daaropvolgende (in)formatieproces en
over het Beleidsakkoord 2022 – 2026

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (7)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (28)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 juni 2022,

Constaterende dat

  • Het gebruik van de auto voor veel inwoners en ondernemers momenteel geen keuze is, maar een noodzaak;
  • De bereikbaarheid van Leiden al jaren onder druk staat en vraagt om een integrale aanpak van mobiliteit;
  • Verstedelijking en de milieu- en klimaatopgaven de noodzaak van scherpe keuzes verhogen;
  • Het van belang is dat onze (binnen)stad gezond, aantrekkelijk, veilig en bereikbaar blijft;

Overwegende dat

  • Het Initiatief Leiden Groen Bereikbaar deze principes toepast in een realistisch antwoord op deze uitdagingen en daarin de balans zoekt tussen scherpe keuze en de te verwachten opbrengst;
  • Alternatieven beschikbaar moeten zijn voordat autogebruik wordt teruggedrongen met het schrappen van parkeerplaatsen, hogere parkeertarieven en betaald-parkeerzones;
  • Er daarbij gedacht kan worden aan o.a. het realiseren van transferia, goedkoop of gratis parkeren bij de stadsrand in combinatie met een goede OV-verbinding naar de binnenstad en P+R-PLUS locaties.

Verzoekt het college om

  • Het thema ‘toepassen logische volgorde’1 op te nemen in het beleidsakkoord naar het Initiatief Leiden Groen Bereikbaar, en ervoor zorg te dragen dat eerst een alternatief voor autogebruik (bewoners, bezoekers) beschikbaar is, voordat autogebruik wordt teruggedrongen.

Maarten de Crom – VVD
Alyssa Voorwald – VVD
Thijs Vos – Partij Sleutelstad