MOTIE:

Datum: 12 juli 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie

Onderwerp: Kaderbrief

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA en ChristenUnie (12)

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP (27)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 12 juli 2018

Constaterende dat:

  • Er in de kaderbrief door het college meer geld voor ambities is uitgetrokken dat dat er werkelijk is.
  • De hoeveelheid aan ambities beschreven in de kaderbief als gevolg hebben dat de lokale lasten (Onroerend Zaakbelasting (OZB), Afvalstoffenheffing en Rioolheffing) de komende jaren zullen stijgen voor alle Leidenaren
  • De stijging van de lasten ook geld voor niet-woningen, in casu Leidse Ondernemers en bedrijven.

overwegende dat:

  • De lokale lasten in vergelijking met vergelijkbare Nederlandse gemeenten in Leiden hoog zijn.
  • In tijden van voorzichtige economische groei de Leidenaren moeten kunnen profiteren middels het niet verder stijgen van de lokale lasten.
  • De stijging van de lokale lasten nodig zijn om de ambities van het college, verwoord in het beleidsakkoord Samen maken we de stad te bekostigen.

Verzoekt het college:

  • Om in het kader van ‘geen geld zonder plan en geen plan zonder geld’, kritisch te kijken naar de gestelde ambities.
  • Om de gestelde ambities in de Kaderbrief bij te stellen zodat de voorgenomen stijging van lokale lasten niet meer zal zijn dan een trendmatige stijging.
  • In november 2018 een sluitende meerjarenbegroting te presenteren waarbij de lokale lasten niet meer dan trendmatig zullen stijgen.

Joost Bleijie (CDA)
Dorien Verbree (VVD)
Pieter Krol (CU)
Maarten Kersten (PS)