MOTIE:

Datum: 8 oktober 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: verordening hemelwater en grondwater gemeente Leiden 2020

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (7)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (32)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

Constaterende dat

  • Het huidige raadsvoorstel voorziet in een regeling voor (ver)nieuwbouw, maar laat vanwege pragmatische redenen de bestaande bouw buiten beschouwing;

Overwegende dat

  • Ook bestaande bouw een belangrijke bijdrage levert aan wateroverlast als hemelwater niet wordt opgevangen op eigen terrein of afgevoerd naar het oppervlaktewater;
  • Er meerdere gemeenten in Nederland zijn die inmiddels ervaring hebben opgedaan met een hemelwaterverordening voor bestaande bouw. Het college kan hun leerervaringen benutten bij de ontwikkeling van een Leidse aanpak;
  • Maatregelen binnen bestaande bouw lastiger te zijn realiseren dan bij (ver)nieuwbouw. Echter, dat iets lastig is betekent niet dat we het niet kunnen aanpakken;

Verzoekt het college om

  • Ook een plan voor de opvang, het vasthouden en de afvoer van hemelwater voor bestaande bouw te ontwikkelen, met maatregelen en waterbergingsdoelen die bij die situatie passen;
  • Hierbij te kijken naar ervaringen in overige gemeenten die werken met een hemelwaterverordening voor bestaande bouw;
  • Dit plan voor het einde van deze collegeperiode aan de raad voor te leggen.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad