MOTIE:

Datum: 3 december 2019

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdD

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening en Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD (5)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie (34)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 december 2019

Constaterende dat

 • het College een quoteringsregeling voorbereidt voor verkamerde en aan de woonvoorraad onttrokken woningen/panden .
 • Dat dit per wijk geregeld is 15% in de binnenstad, 8% in de eerste schil en 5% daarbuiten
 • de gemeente en de omwonenden vaak tot heel andere uitkomsten van de kamertellingen komen en

Overwegende dat

 • het quotum niet alleen per straat maar ook per straatdeel zou moeten worden ingesteld
 • dat met 8 verkamerde kleine woningen in een straat met 100 woningen in bijvoorbeeld de Transvaal of Haagweg weliswaar de 8% al bereikt is, maar dat dit percentage voor hetzelfde geld eigenlijk al bereikt is met 4 grote herenhuizen van diverse etages. ln een straat met 20 woningen aan beide zijden (= 40 woningen) is een drietal kleine verkamerde panden van 2 etages (2 x 3 kamers) in de telling nu slechts nog 7,5%, is dat bij telling van het aantal onzelfstandige woningen aldaar dan toch al 45 %, maar als het 3 herenhuizen ad 9 kamers betreft al 67 % ….,
 • dat zoiets bijvoorbeeld alleen zelfs al kan gelden voor L pand, met als voorbeeld Haagweg 47,
 • Er momenteel volop woningen worden gesplitst, waarbij het nadelige effect op de
  woonomgeving even groot kan zijn als bij onttrekking/verkamering,
 • Er juist bij deze woningen door de gemeente moeilijk kan worden gecontroleerd of er zich minder dan drie huurders bevinden, en daarna gehandhaafd, waardoor officiële
  quota per definitie niet in lijn met de werkelijke situatie zijn.
 • de benodigde informatie voorhanden is bij het CBS (en het dus helemaal niet
  ingewikkeld te hanteren is). Illegale situaties die aan het licht komen, telt men daarbij op – et voilà. [zie CBS-tabellen op: http ://www.haagwegkwartier.nl/blog/wp–2018.xlsx
 • dat eventueel het aantal kamerbewoners gedeeldkan worden op het totale aantal
  bewoners (o.b.v. CBS) in een straat/straatdeel. Dat zorgt danwel voor een dusdanige aardverschuiving in percentages, dat dan de quota bijgesteld moeten worden.
 • het quotum door de gestage toename van splitsingen in het nadeel van buurtbewoners zal fluctueren waardoor er naarmate meer wordt gesplitst en ook vanzelf ruimte ontstaat voor nog meer verkameringen (onttrekkingen).,
 • het meer dan redelijk en bestuurlijk fatsoenlijk is dat woningen c.q. bedrijfspanden met bovengemiddeld meer huurders zwaarder meewegen in het quotum. Partij Sleutelstad stelt daarom voor om woningen met 0 – 10 kamers/huurders (hier valt het overgrote deel van alle verkamerde woningen onder) een wegingsfactor van I (één) te
  geven, met 1-20 kamers/huurders een wegingsfactor van 2 (twee), met 2 – 30
  kamers/huurders een wegingsfactor van 3 (drie), 3 – 40 kamers/huurders een
  wegingsfactor van 4 (vier) enzovoorts. Dit voorkomt ontsporingen en al te dominante
  aanwezigheid van specifieke groepen kamerbewoners, ook dat bijvoorbeeld het
  fenomeen Polenpension vaste voet aan de grond in Leiden krijgt.

Verzoekt het college

 • de quoteringsregels te laten gelden voor het aantal verkamerde onzelfstandige woonruimtes per straat, beter nog per straatdeel.
 • De omvang van woningen mee te wegen in een ander quotumsysteem en een
  weg in principe conform ons voorstel

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad

Harbert van der Kaap
Partij voor de Dieren