MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  VVD, CDA (9)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (29)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

 • Er in Leiden slechts een bescheiden hoeveelheid middelen beschikbaar is voor het programma veiligheid. Uit de begrotingsscan van de provincie Zuid-Holland blijkt dat Leiden per inwoner €18,- minder uitgeeft aan veiligheid en openbare orde dan referentiegemeentes;
 • Er binnen het programma Veiligheid een taakstelling van €50.000 is opgenomen;
 • Er op dit moment vanuit de organisatie verschillende aanmeldingen zijn voor uitbreiding van de beschikbare middelen en uitbreiding voor formaties binnen het programma veiligheid (de inzet van het bestuursrecht tegen drugscriminaliteit, de uitvoering van juridische taken in het onderdeel openbare orde, de inzet van de wet BIBOB tegen de ondermijning, en het voortzetten van de intensieve wijkaanpak) die slechts voor 50% gehonoreerd zijn.

Overwegende dat

 • Er duidelijk structureel behoefte is aan meer financiële middelen voor het programma veiligheid;
 • Veiligheid bij uitstek tot de kerntaken van de overheid behoort;
 • Ondermijnende (drugs)criminaliteit een groeiend en hardnekkig probleem is en het tegengaan hiervan daarom in het bijzonder onze aandacht verdient.

Verzoekt het college om

 • Het budget voor het programma veiligheid te verhogen en daarmee:
  • de taakstelling van €50.000 in het programma veiligheid te schrappen;
  • en bij het opstellen van de programmabegroting 2021 de aanmeldingen voor meer geld en uitbreiding van de formaties ruimhartiger of volledig tegemoet te komen;
 • Na te gaan in hoeverre de extra middelen te dekken zijn met een verdere verhoging van dwangsommen en boetes;
 • Zover voorgaande niet toereikend is, de extra middelen in 2022 en 2023 te dekken uit de jaarlijks terugkerende onderbesteding op de reserve duurzame stad en samen met de raad te zoeken naar middelen om dit vanaf 2024 structureel te dekken.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Tom Leest – VVD