MOTIE:

Datum: 16 mei 2024

Mede-indiener: Thijs Vos 

Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (7)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (28)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024,

Constaterende dat

  • In de handreiking als uitgangspunt is opgenomen dat er binnen de vastgestelde kaders naar maximale ruimte voor participatie moet worden gezocht;
  • De raad de wens heeft uitgesproken om van hogere tredes van de participatieladder gebruik te maken;

Overwegende dat

  • Er naast onderwerpen die de hele stad raken (woningbouw, infrastructuur, etc.), er ook veel zaken zijn die alleen een specifieke buurt raken;
  • Wijkbewoners zelf het beste weten wat er goed is voor hun wijk;
  • Niet alles op het stadhuis besloten hoeft te worden;

Verzoekt het college om

  • Bij aangelegenheden die enkel een specifieke buurt raken, in beginsel te kiezen voor coproductie of meebeslissen;
  • Hiervan alleen gemotiveerd af te wijken.

 

Thijs Vos – Partij Sleutelstad